Prima   »  Consiliul Direcţiei

Consiliul Direcţiei

 

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/7 din 04.08.2020, Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020, în temeiul dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 636-dc din 04.12.2019  „Cu privire la delegarea unor atribuții ale Primarului General, viceprimarilor și secretarului interimar al Consiliului municipal Chișinău",  art. 15 și art. 16  din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul  municipiului Chișinău", art. 29 (2) și art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administrația publică locală", viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1.   Se constituie Consiliul Direcției generale economie, comerț şi turism în următoarea componență:

Președintele Consiliului:

Vitiuc Roman  – șef al Direcției generale economie, comerț și turism.

Vicepreședintele Consiliului:

Constantinov Valentina – șef al Direcției comerț, prestări servicii și alimentație publică.

Secretarul Consiliului:

Donțu Maria – șef al Secției reglementarea activității unităților de alimentație publică, prestări servicii și piețelor.

Membrii Consiliului:

Veverița Grigore – șef al Secției dezvoltarea comerțului interior municipal;

Prodan Victor – șef al Secției procesarea datelor și evidența activităților de comerț;

Vartic Ghenadie – specialist principal în Secția managementul instituțional și personal.

 

Membrii supleanți:

 

Bodiu Viorica – specialist principal, Secția dezvoltarea comerțului interior municipal;

 

Alexeev Natalia – specialist principal, Secția reglementarea activității unităților de alimentație publică, prestări servicii și piețelor.

Pct. 1 modificat prin dispoziția nr. 466-d din 09.08.2021.

2.   Se aprobă Regulamentul Consiliului Direcției generale economie, comerț şi turism, conform anexei.

3.   Direcția relații publice și buget civil (dl Vasile Chirilescu) va asigura mediatizarea prezentei dispoziții.

4.   Direcția generală economie, comerț și turism (dl Roman Vitiuc) va asigura controlul  executării prezentei dispoziții.

Detalii:

Dispoziția_nr. 697-d_din_18.12.2020.pdf;

Dispoziția nr. 466_din_09.08.2021.pdf

 

 

 

REGULAMENTUL

Consiliului Direcţiei generale economie, comerţ şi turism

 

1.  Consiliul Direcţiei generale economie, comerţ şi turism (în continuare - Consiliul) este organul colegial care examinează și adoptă decizii cu privire la activitatea aparatului Direcţiei generale economie, comerţ şi turism (în continuare - Direcţia) şi reglementează activitatea unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi de prestări servicii,  ce activează pe teritoriul or. Chişinău, indiferent de forma lor de proprietate.

2.  Consiliul activează în baza prevederilor Regulamentului Direcţiei generale economie, comerț și turism, Regulamentului privind  desfăşurarea activităţii de comerț în  municipiul Chișinău, deciziilor Consiliului Municipal Chişinău, dispoziţiilor Primarului General şi viceprimarului de ramură, prezentului Regulament şi ale altor acte legislative și normative ce reglementează activitatea de domeniu.

3.   In conformitate cu sarcinile ce îi revin, Consiliul:

3.1.  Examinează rezultatele verificărilor asupra respectării de către agenții economici:

-                 a condiţiilor de funcţionare specificate în notificare; 

-                 a condiţiilor de funcţionare conform prevederilor  Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău a nivelului de îndeplinire a recomandărilor/măsurilor privind lichidarea neconformităților/încălcărilor depistate anterior;

-                 a veridicității  datelor indicate în notificările privind inițierea activității de comerț sau în cazul modificării datelor din notificările respective,  precum și a  datelor indicate în schema de amplasare individualizată.

-                 a corespunderii datelor din actele depuse (notificare, schema de amplasare individualizată),  prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău și a altor acte normative).

3.2.        Examinează rezultatele verificărilor  în cazurile parvenirii demersurilor, petițiilor, cererilor privind activitatea unităţile comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii.

3.3.  Adoptă decizii cu privire la stabilirea termenelor de înlăturare a neajunsurilor depistate în unităţile comerciale, alimentaţie publică şi prestări servicii, sesizează organele competente în rezolvarea problemelor abordate în petiții, demersuri, cereri etc.

3.4.   Prezintă viceprimarului de ramură propuneri privind limitarea programului de activitate al unităților de comerț, în  temeiul petițiilor repetate (pe parcursul unui an de activitate) ale persoanelor fizice afectate sau demersului prezentat de preturile de sector, subdiviziunile specializate și/sau teritoriale ale Poliției sau, după caz, de Centrul  de sănătate publică din municipiul Chișinău.

3.5.    Examinează rapoartele de activitate  ale secţiilor Direcţiei.

3.6.    Examinează şi adoptă decizii cu privire la diverse subiecte ce ţin de activitatea Direcţiei.

4.             Agentul economic  este obligat să prezinte, în termenul stabilit, informaţia  privind înlăturarea încălcărilor.

5.    Şedinţa Consiliului Direcţiei se desfăşoară cu participarea agentului economic, informat prealabil despre convocarea Consiliului. In cazul în care agentul economic nu este prezent la şedinţa Consiliului Direcţiei, Consiliul este în drept să examineze cazul în lipsa acestuia, cu adoptarea  deciziei respective și informarea agentului economic despre decizia adoptată.

6.     Deciziile Consiliului sunt executorii pentru lucrătorii Direcţiei, agenții economici  ce practică activităţi în domeniul  comerţului, alimentaţiei publice şi prestări servicii.

7.    Consiliul se convoacă în şedinţe, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată în lună.

8.    Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă participă nu mai puţin de jumătate din membri, iar deciziile se adoptă cu numărul majorităţii membrilor prezenţi.

9.    Consiliul este condus de preşedinte. Şedinţele Consiliului se consemnează în procese-verbale.

Detalii: Dispoziția_nr. 697-d_din_18.12.2020.pdf

 

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid