Prima   »  Consiliul Direcţiei

Consiliul Direcţiei

În conformitate cu Regulamentul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie Dliblică si nresîări servirii, anrobfit nrin decizia Consiliului municinal Chişinău nr ^0/4-1 din 04.07.2006, în temeiul art. 29(2), 32(1) din Legea nr. 436-XY 1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", dispoziţiei nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale secretarului Consiliului municipal Chişinău", viceprimarul municipiului Chişinău DISPUNE:

 1. Se modifică pct.l al dispoziţiei nr. 35-d din 02-02-2011, după cum urmează:

„1. Se creează Consiliul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, în următoarea componenţă:

Preşedintele Consiliului:

Zambiţchi Marcel                             - şeful interimar al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

Secretarul Consiliului:

Donțu Maria                                  - şeful Secţiei „Reglementarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică"

 

Membrii Consiliului:

Constantinov Valentina                  - şef adjunct al Direcţiei generale alimentaţie publică şi prestări servicii, vicepreşedinte

Novac Parascovia                          -  şeful Serviciului „Contabilitate"

Gheorghiţa Larisa                           -  şeful Secţiei „Reglementarea activităţii  unităţilor comerciale"

Prodan Victor                                -   şeful  Secţiei „Reglementarea activităţii pieţelor şi unităţilor de prestări servicii"

Osoianu Larisa                               -   şeful   Secţiei „Autorizarea funcţionării unităţilor comerciale"

 

2. Şeful interimar al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii dl Marcel Zambiţchi va asigura controlul executării prezentei dispoziţii.

 


REGULAMENTUL

Consiliului  Direcţiei  generale  comerţ, alimentaţie

publică  şi  prestări  servicii

1. Consiliul  Direcţiei generale  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii  (în  continuare - Consiliul)  este  organul  colegial  care  examinează  şi  adoptă  hotărâri  cu  privire la  activitatea  aparatului  Direcţiei  generale  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii  (în  continuare - Direcţia)  şi  reglementează  activitatea  unităţilor de  comerţ,  alimentaţie publică  şi  prestări  servicii  sociale,  indiferent  de  forma  de  proprietate,  ce  funcţionează  pe  teritoriul  municipiului  Chişinău.

2. Consiliul  activează  în  baza  prevederilor Regulamentului Direcţiei  generale  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii,  Regulamentului  privind  eliberarea  autorizaţiilor  de    funcţionare  a  unităţilor  comerciale  şi  de  prestare  a  serviciilor  sociale pe teritoriul municipiului Chişinău, Regulamentului  privind modul de acordare a dreptului de    comercializare  cu amănuntul a producţiei  alcoolice şi  Regulilor  de comercializare  cu  amănuntul  a  articolelor  din  tutun pe teritoriul  municipiului  Chişinău, aprobate prin deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.7/5 şi nr.7/6 din 02.07.2009,  legislaţiei  în  vigoare,  deciziilor  Consiliului  municipal  Chişinău,  dispoziţiilor  Primarului  general  şi  viceprimarilor,  prezentului  Regulament  şi  altor  acte  legislative  ce  reglementează  activitatea  comercială.

3. În  conformitate  cu  sarcinile  ce  îi  revin,  Consiliul:

3.1. Examinează  rezultatele controalelor  asupra  respectării de către agenţii  economici  de  toate  formele  de  proprietate  a  regulilor  de  comerţ,  condiţiilor  speciale  stipulate  în  autorizaţiile de funcţionare.

3.2. Adoptă  decizii  cu  privire la  stabilirea  termenelor  de  înlăturare a   încălcărilor  depistate  în  unităţile  comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii.

3.3. Prezintă  viceprimarului  de  ramură  propuneri  privind:

- suspendarea acţiunii  autorizaţiilor,  până  la  înlăturarea  neajunsurilor  depistate;

- retragerea  autorizaţiilor  de  funcţionare  a  unităţilor  comerciale  şi  de  prestare  a  serviciilor  sociale,  în cazul neînlăturării în termenul stabilit a  neajunsurilor  depistate anterior;

- suspendarea  dreptului de a comercializa   cu  amănuntul  băuturi  alcoolice  sau  articole  din  tutun  pe  un  termen  până  la  înlăturarea  încălcărilor  depistate  sau  privarea de dreptul respectiv,  în  cazul  nelichidării  încălcărilor  în termenul  stabilit  sau  realizarea  producţiei  falsificate;

- limitarea programului de lucru al unităţilor comerciale  şi  de  prestare  a  serviciilor  sociale;

3.4. Examinează  dările  de  seama  ale  secţiilor  Direcţiei,  întreprinderilor  subordonate Direcţiei.

3.5. Examinează  şi  adoptă  hotărâri  cu  privire  la  alte  chestiuni,  ce  ţin  de  activitatea  Direcţiei.

4. Şedinţa  Consiliului Direcţiei se desfăşoară  cu participarea agentului economic,  informat prealabil despre convocarea Consiliului.  În  cazul în care agentul economic nu este prezent la şedinţa Consiliului Direcţiei, Consiliul este în drept  să examineze cazul  în lipsa  acestuia, cu luarea  deciziei corespunzătoare.  

5. Hotărârile  Consiliului  sunt  executorii  pentru  lucrătorii  Direcţiei  şi  toate  persoanele  fizice şi  juridice  ce  practică  activităţi  în  sfera  comerţului,  alimentaţiei  publice  şi  prestări  servicii.

6. Consiliul  se  convoacă  în  şedinţe,  în  funcţie  de  necesităţi,  dar  nu  mai  rar,  decât  o  dată  în  lună.

7. Şedinţele  Consiliului  sunt  deliberative  dacă  la  ele  participă,  nu  mai  puţin  de  jumătate  din  membri,  iar  hotărârile  se  adoptă  cu  numărul  majorităţii  membrilor  prezenţi.

8. Consiliul  este condus  de  preşedinte. Şedinţele  Consiliului  se  consemnează  în  procese-verbale.

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid