Prima   »  Direcţia   »  Şeful Direcţiei

Şeful Direcţiei

1.      Conduce   şi  coordonează   activitatea  Direcţiei  şi  asigură  executarea  sarcinilor  şi  funcţiilor  puse  în  seama  Direcţiei:

            1.1. Coordonează  activitatea  şefului  adjunct,  stabileşte  funcţiile  de   serviciu   ale  şefului  adjunct.

1.2.  Conduce  nemijlocit  activitatea  „Serviciul  contabilitate",  „Serviciul  resurse  umane",  secţiilor  „Reglementarea  activităţii  unităţilor de  alimentaţie  publică",  „Autorizarea   funcţionării   unităţilor  comerciale"  şi    secretarului administrativ  superior.

1.3.  Efectuează  audienţa  cetăţenilor  şi  agenţilor  economici.

 1.4. Gestionează  mijloacele  Direcţiei,  fiind    ordonator   secundar  de  credite,  încheie  contracte  de  muncă,  economice  şi  de  altă  natură,  care  ţin  de  activitatea  Direcţiei.

1.5. Aprobă  statele  întreprinderii  municipale  „Binefăcătorul"  şi  ale  întreprinderilor   de  stat  subordonate  Direcţiei.

1.6.   Emite  ordine  şi  dispoziţii,  în  limitele  competenţei  sale,  obligatorii pentru  toţi  lucrătorii  Direcţiei  şi  a  întreprinderilor  din  subordine

 

2.    Asigură  îndeplinirea  măsurilor  preconizate  şi  a  prevederilor   Legilor  Republicii  Moldova,  Hotărârilor  Guvernului  Republicii  Moldova,  deciziilor,  dispoziţiilor  Consiliului  municipal  Chişinău,  Primarului  general  şi viceprimarilor  municipiului  Chişinău.

2.1.  Organizează  controlul  asupra  executării deciziilor  Consiliului  municipal,  dispoziţiilor  Primarului general  şi ale  viceprimarilor  municipiului  Chişinău,  actelor  legislative  şi  normative  ce   ţin  de   competenţa   Direcţiei.

2.2.  Organizează  clasificarea  întreprinderilor  de  alimentaţie  publică  în  funcţie  de  tipul fiecăreia  şi  nivelul  de  deservire  a  consumatorilor.

2.3.  Examinează  rezultatele  controalelor  la  şedinţele  Consiliului  Direcţiei, stabileşte  termenele  concrete  de înlăturare  a  încălcărilor.

2.4. În  cazul  depistării  încălcărilor  grave  sau  repetate ale  actelor  legislative  şi  normative  în  vigoare,  înaintează  Primăriei  municipiului  Chişinău  propuneri  privind  retragerea  autorizaţiilor,  suspendarea  dreptului  de  comercializare  cu  amănuntul  a  producţiei  alcoolice  şi  articolelor  din  tutun  ori  suspendarea  activităţii  unităţilor  comerciale  până  la  înlăturarea  neajunsurilor  depistate

2.5. Contribuie,  prin  intermediul  Comisiei  de  calificare a  Direcţiei,  la  perfecţionarea  cadrelor  prin  ridicarea  nivelului  profesionist,  conferirea  de  categorii  pentru  lucrătorii  din  alimentaţia  publică.

 

3.                  Elaborarea şi  prezentarea  spre  examinare  Consiliului  municipal  şi  Primăriei  proiectelor  de  decizii  şi  dispoziţii  vizând  problemele  comerţului,  alimentaţiei  publice  şi prestările  serviciilor.

3.1.  Organizează elaborarea proiectelor  de  decizii ale  Consiliului  municipal  şi  dispoziţii ale Primarului general sau viceprimarului de ramură.

            3.2.  Conlucrează cu serviciile şi subdiviziunile  Primăriei, serviciile descentralizate  la elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii;

3.3. Participă  la  activitatea  comisiilor  Consiliului  municipal  şi  ale   primătiei  municipiului  Chişinău,  examinează  recomandările  lor  şi  le  informează  despre  rezultatele  examinării  şi  acţiunile  întreprinse;

 

 4.  Organizarea  procesului   de  perfectare  şi  eliberare  a  autorizaţiilor  de  funcţionare  pentru  unităţile  comerciale  şi/sau  de  prestări  servicii  către  populaţie.  

4.1.  Organizează activitatea eficientă a secţiei "Autorizarea unităţilor comerciale";

4.2.   Asigură  examinarea în termen a cererilor de eliberare/prelungire a autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii;

 4.3.  Examinează  corectitudinea  perfectării autorizaţiilor de  funcţionare a  unităţilor  comerciale,   de  alimentaţie  publică    şi  de  prestare  a serviciilor.

 

5.      Numirea  şi  eliberarea  din  funcţie  personalul  Direcţiei,  în  conformitate  cu  legislaţia   în  vigoare, regulamentul şi planul de activitate,  aprobă  fişele  de  post  ale  specialiştilor  din  cadrul  Direcţiei.

5.1.  Elaborează  organigrama Direcţiei şi schema de încadrare a personalului Direcţiei;

5.2.  Organizează desfăşurarea concursului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante;

5.3.  Aprobă  fişele  de  post  ale  specialiştilor  din  cadrul  Direcţiei;

5.4.  Emite ordine de numire  şi eliberare din  funcţie  personalul  Direcţiei;

            5.5.  Desemnează  şi  eliberează  din  funcţie,  în  modul  stabilit,  directorii  întreprinderii  municipale  „Binefţcţtorul"  şi  ai  întreprinderilor  de  stat  de  alimentaţie  publică   „Adolescenţa",    „Bucuria-El",.  „Liceist",  „Râşcani-Şc",  încheie  contracte  de  muncă  cu  conducătorii  acestor  întreprinderi.

 

            6. Asigurarea,  examinarea  petiţiilor  şi  demersurilor  înaintate  de  către  persoane  fizice,  agenţi  economici  şi  alte  instanţe  în  adresa  Consiliului  municipal,  Primăriei  şi  Direcţiei,  care  vizează   protecţia  consumatorilor,  chestiunile  comerţului,  alimentaţiei  publice  şi  de  prestări  servicii  şi  ia  decizii  asupra  lor.

            6.1. Organizează  efectuarea  controalelor privind examinarea petiţiilor, cererilor şi demersurilor;

            6.2.  Examinează   rezultatele controalelor efectuate în cadrul şedinţelor Consiliului Direcţiei;

            6.3.  Stabileşte termeni de lichidare a încălcărilor depistate;

            6.4.  Înaintează propuneri viceprimarului de ramură privind suspendarea activităţii unităţii comerciale sau prestări servicii, limitarea programului de lucru a întreprinderilor, suspendarea/retragerea autorizaţiilor de funcţionare;

7. Formarea   propunerilor  şi  participarea  la  elaborarea  şi  desfăşurarea acţiunilor  ce  vizează  organizarea,  reglementarea  şi  coordonarea  activităţii  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi de  prestări  servicii  sociale  din  teritoriul  municipiului  Chişinău.

7.1. Înaintează  organelor  fiscale  şi  organelor  de  resort  demersuri privind constatarea  de încălcări,  comise  de  către agenţii  economici,  ale  legislaţiei  şi  actelor  normative  în  vigoare,  în  vederea  aplicării  măsurilor  de  rigoare.

7.2. Soluţionează,  de  comun  acord  cu  alte  departamente  şi  direcţii,  chestiunile  privind  aprovizionarea  cu  produse  alimentare  şi  organizarea  hranei  calde  pentru  elevii  din  instituţiile  de  învăţământ  preuniversitar.

7.3.  Participă  la  examinarea  proiectelor  de  acte  normative  şi  legislative  ce  reglementează  activitatea  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii.

7.4. Participă  la  examinarea  de  către  organele  administraţiei  publice   centrale,  precum  şi  de  către  alte  structuri  economice  şi  publice,  a  chestiunilor  privind  comerţul,  alimentaţia  publică şi  de  prestarea   serviciilor  sociale.

 

orele de audienţă: fiecare zi de luni 13.00-17.00; tel. +373 22 22 61 64

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid