print
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
20.06.2018 14:29
222 Accesări

 A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

 

         În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică din cadrul Direcției generale.

 

Scopul general al funcţiei:

Efectuarea  supravegherii în domeniul alimentației publice.

 

 Sarcinile de bază:

1.  Stabilirea tipologiei unităților de alimentație publică, conform cerințelor Nomenclatorului-tip al unităților de alimentație publică, aprobat prin Hotărărea GRM nr. 1209 din 08.11.2007 "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică".

2. Efectuarea verificării corectitudinii datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, cu ieșire la fața locului

3. Examinarea petițiilor, cererilor și propunerilor înaintate de cetățeni, agenți economici, organizații și organele ierarhic superioare, în limita competenței secției

4. Monitorizarea activității Întreprinderilor de stat de alimentație publică "Adolescența", "Bucuria-El", "Liceist", "Râșcani-Șc" ce asigură alimentarea cu hrana caldă a elevilor în instituțiile de învățământ preșcolare.

5. Coordonarea activității Comisiei de calificare și atestare a Direcției.

 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

a)     deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)    posedă limba moldovenească;

c)     are capacitate deplină de exerciţiu; 

d)    nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

e)                 este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

f)      are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g)                  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

          Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare,  cu specialitatea „Tehnologia şi organizarea  alimentaţiei  publice".

Vechime în muncă:  6 luni în domeniul alimentaţiei  publice,  preferabil experienţă  în  serviciul  public.

 

Cunoaşterea:

 • legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi în domeniul merceologiei, managementului şi economiei comerţului;  
 • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word, Internet); 
 • unei limbi de circulaţie internaţională de preferinţă (foarte bine).

Atitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă. 

 

LISTA  DOCUMENTELOR  NECESARE  CE  URMEAZĂ  A  FI PREZENTATE:

a)    formular de participare (se anexează);

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     certificatul medical;  

f)       cazier juridic;

g)    documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar. 

Notă:  

- Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data  în care a fost  declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

TERMENUL  DE  DEPUNERE  A  DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 10 iulie  2018.

 

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a"), bir. 6, telefon de contact 022 22-69-39,  Serviciul resurse umane sau la adresa electronică:  dc@pmc.md.                                                                                             

 

 

B I B L I O G R A F I E:

1.      Constituţia Republicii Moldova;

 1. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău";
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală";
 3. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25 -XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public";
 5. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale";
 6. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale";
 7. Legea Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior";
 8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire  la prestarea serviciilor de alimentaţie publica";
 9.  Legea Republicii Moldova nr. 1100 - XIV din 30.06.2000 "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";
 10. Legea Republicii Moldova nr. 105-XV din  13.03.2003 „Cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor";
 11. Legea Republicii Moldova nr. 278-XV din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului";
 12. Legea nr. 190-XII din 19.07.94 "Cu privire la petiţionare";
 13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 04.08.1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" cu modificările ulterioare;
 14.   Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul".
 15. Codul contravenţional.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

 

Anticamera +373 22 226164
Fax +373 22 226164
Copyright © 2020 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Toate drepturile rezervate.