Prima   »  Informaţii utile   »  Ghidul electronic al comerciantului

Ghidul electronic al comerciantului

07.03.2019 11:44    

1. În conformitate cu prevederile art. 13, pct. 6, lit. c) al Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul înterior” pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale

     Conform prevederilor art. 2 (2) al Legii Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 Cu privire la comerțul interior”, cu modificările ulterioare, la domeniile de reglementare a Legii se atribuie activitățile de comert cu produse alimentare, nealimentare și prestările de servicii definite conform secțiunilor G, I, L, MN, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM - 2), indicate în anexa la legea sus-menționată.

Extrage: Legea 231 din 23.09.2010;

      Potrivit prevederilor art.6 (1), lit. n) al Legii în cauză, autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Astfel, întru executarea prevederilor sus numite, prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/5 din 01.10.2020, a fost aprobat Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău, fiind stabilite interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, inclusiv în următoarele privinţe:

interdicții și cerințe privind desfășurarea comerțului ambulant;

- cerințe privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău.

  Extrage: Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău;

2. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1236/2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, Notificarea privind inițierea activității de comerț, modificarea, suspendarea sau încetarea activității de comerț  poate fi  depusă de comerciant în regim:

  • on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md);
  • off-line (fizic) la ghișeul AAPL (în cazul or. Chișinău, la Direcția generală comerț, alimentație publică şi prestări servicii).

2.1.  La notificarea privind inițierea activității de comerț se anexează, în anumite cazuri, următoarele acte:

a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

b) copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei - doar în cazul notificării activității piețelor;

Vezi rechezite pentru plată: https://comert.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=42&nod=1&t=/Taxe-locale&

2.1.2. În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la pct. 2.3), la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de folosinţă a terenului proprietate publică pe care este amplasată unitatea comercială  sau actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosință sau dispoziție asupra bunului aflat pe teren proprietate publică.

Unitățile de comerț ambulant, inclusiv gherete, se amplasează pe teritoriul municipiului Chișinău, în conformitate cu schema de amplasare eliberată de către pretura de sector.

2.1.3. Datele incluse de comerciant în notificare  trebuie să corespundă interdicțiilor și cerinţelor stabilite de lege şi de prezentul Regulament.

2.1.4.  Notificarea se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare.

       Pentru desfăşurarea comerţului prin aparate automat pentru vânzări (echipament de autoservire), comerciantul depune notificare pentru fiecare aparat comercial în cazul în care acestea sunt amplasate în locuri diferite. Comerciantul depune o singură notificare pentru aparatele comerciale amplasate alăturat sau în aceeaşi încăpere, cu indicarea numărului de aparate.

2.2.  Depunerea on-line a NIAC: 

a) accesarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md) al serviciului Notificare privind inițierea activității de comerț;
b) autentificarea în SIA GEAP prin intermediul serviciului MPass, folosind unul din instrumentele disponibile;
c) parcurgerea listei de autorități publice locale și acte permisive și selectarea autorității publice locale necesare;
d) completarea formularului electronic cu informațiile necesare. Formularul conține, de asemenea, lista de documente care urmează a fi anexate la cerere prin atașare, după caz. În cazul notificării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul selectează opțiunea din dosarul aferent NIAC și indică informațiile necesare;
e) anexarea documentelor necesare, după caz;
f) în cazul în care deponentul nu dispune de unele acte (acte permisive, alte acte sau documente) necesare pentru anexare la NIAC, acesta depune cererea pentru obținerea acestora prin intermediul SIA GEAP, în cazul în care aceste funcționalități sânt disponibile;
g) achitarea taxei pentru obținerea actelor permisive prin intermediul serviciului MPay, prin transfer bancar sau depunere de numerar;
h) după ce toate documentele necesare sunt atașate și formularul este completat, deponentul poate să salveze NIAC cu statut de „proiect" sau o poate semna electronic și trimite spre examinare DGCAPPS,  fiind informat despre recepționare printr-o înștiințare de recepționare;
i) SIA GEAP generează un număr unic de înregistrare al NIAC. Numărul unic va servi drept identificator unic pe parcursul întregului flux de procesare a NIAC;

j) DGCAPPS primește înștiințarea cu privire la NIAC nouă intrată în sistem prin SIA GEAP și/sau e-mail, după caz;
k) în cazul solicitării de acte permisive lipsă, SIA GEAP generează certificatul constatator privind confirmarea depunerii cererii;

l) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării NIAC, DGCAPPS are dreptul să emită prin SIA GEAP refuzul de recepționare a NIAC.

2.3. Depunerea off-line a NIAC:

a) solicitantul vizitează sediul DCPSAP;
b) reprezentantul Direcției acordă deponentului asistență la completarea corectă a NIAC pe suport de hârtie sau direct în sistem;
c) după completare și imprimare, deponentul aplică pe formularul NIAC o semnătură olografă. În situațiile în care sunt respectate toate cerințele legale, utilizatorul Direcției semnează electronic NIAC, iar SIA GEAP generează un număr unic de evidență și înștiințarea de recepționare (în cazul depunerii solicitării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul depune o cerere în formă liberă, cu semnătură olografă, care conține informația relevantă, urmată de operarea de către utilizatorul din cadrul Direcției în SIA GEAP a modificărilor necesare);
d) deponentul/solicitantul prezintă actele necesare NIAC pe suport de hârtie în original sau copiile de pe acestea ori pe un purtător electronic de date (originalele pot fi scanate de către utilizatorul din cadrul DCPSAP). Actele sau informațiile (datele) privind documentele care pot fi obținute prin intermediul SIA GEAP vor fi solicitate prin intermediul SIA GEAP, utilizatorul din cadrul DCPSAP acordând asistența necesară deponentului/solicitantului, acționând aici în calitate de „front Office", sau vor fi prezentate pe suport de hârtie, dacă au fost obținute anterior;
e) reprezentantul Direcției se autentifică în SIA GEAP prin intermediul serviciului MPass (semnăturii electronice) la orice etapă necesară;
f) specialistul DCPSAP completează NIAC și cererea de eliberare a actului permisiv lipsă, anexează documentele scanate sau indică datele de identificare ale actelor în SIA GEAP și semnează NIAC și/sau cererea de eliberare a actelor permisive lipsă, după caz, folosind semnătura sa electronică. NIAC sau cererea se semnează electronic de către specialistul DCPSAP pentru a autentifica că versiunea electronică a NIAC, a cererii şi a documentelor scanate sau obținute întru-un alt mod corespund documentelor depuse şi semnate de deponent/solicitant. Temei pentru depunerea cererilor de către DCPSAP către autoritățile emitente de acte permisive lipsă în numele deponentului/solicitantului va servi acordul în scris al deponentului/solicitantului, consfințit prin înscrierea sintagmei „acte suplimentare necesare" în compartimentul „Anexe" din formularul NIAC, cu aplicarea semnăturii olografe sub aceasta;
g) în cazul în care deponentul aplică pe NIAC semnătura olografă, dar nu anexează actele permisive obligatorii desfășurării activității de comerț din NIAC și nu solicită completarea cererii de eliberare a actului permisiv lipsă, specialistul DCPSAP semnează electronic NIAC, iar SIA GEAP generează înștiințarea de recepționare a NIAC, cu remiterea NIAC autorităților emitente de acte permisive lipsă;

h) după completarea NIAC sau a cererii, SIA GEAP generează factura de plată pentru achitarea taxei pentru NIAC sau actele permisive, după caz;
i) specialistul DCPSAP înmânează factura de plată deponentului/solicitantului;
j) deponentul/solicitantul achită factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la subdiviziunile teritoriale ale ASP, prin serviciul MPay, prin transfer bancar sau în numerar;
k) după efectuarea plății, SIA GEAP primește confirmarea plății, care va fi accesibilă pentru specialistul autorității emitente de acte permisive, în caz contrar acesta din urmă va verifica ordinul de încasare;
l) NIAC poate să fie salvată cu statut de „proiect", în cazul în care nu este finalizată prin semnătura olografă a deponentului sau în cazul în care serviciul nu este achitat, și va fi transmisă mai târziul, caz în care SIA GEAP nu va genera număr de înregistrare;
m) în cazul în care cererea de eliberare a actelor permisive lipsă este completă, specialistul DCPSAP o remite, prin intermediul SIA GEAP, la autoritatea publică responsabilă de eliberarea actului permisiv;
n) SIA GEAP generează un număr unic de înregistrare al NIAC și al cererii de eliberare a actului permisiv lipsă, după caz, la introducerea acesteia în sistem de către utilizatorul din cadrul DCPSAP. Numărul unic al NIAC și al cererii, după caz, va fi folosit de către DCPSAP   pentru a monitoriza statutul NIAC și al cererii prin SIA GEAP;
o) autoritatea publică emitentă implicată primește, prin SIA GEAP și/sau prin e-mail, NIAC și/sau cererea nouă intrată în sistem;

Notificările semnate olograf de către deponent precum și actele aferente prezentate pe suport de hârtie se păstrează în arhiva DCPSAP. Actele parvenite on-line sau încărcate în resursa informațională în domeniul comerțului se păstrează conform condițiilor tehnice de deținere a resursei fără suport de hârtie.

2.4. Înştiinţarea de recepţionare se va emite în termen:

a) de până la 3 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării în cazul depunerii on-line;

b) instantaneu, la depunerea fizică la ghișeul autorității administrației publice locale;

c) indiferent de forma de depunere, în 15 zile lucrătoare în cazul comerțului ambulant.

2.5. În cazul lipsei temeiurilor de refuz,  SIA GEAP generează o înştiinţare de recepţionare.

Înştiinţarea de recepţionare se va emite în mod automat la adresa electronică a deponentului în toate cazurile când adresa electronică a deponentului a fost setată în resursa informațională și implicit în cazul depunerii on-line sau, se va elibera fizic în cazul depunerii la ghișeul autorității administrației publice locale, precum și la solicitarea deponentului  - în orice caz.

3. REFUZUL.

 Comerciantul  primește  refuz privind  recepţionarea notificării, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a notificării), doar în următoarele cazuri:

a) notificarea nu conţine datele stabilite;

b) la notificare nu sunt anexate actele stabilite;

c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.  

În cazul refuzului de recepţionare a notificării, comerciantului  se eliberează  o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a NIAC. 

4. Durata,  suspendarea (limitarea) și încetarea desfăşurării activităţii  de comerţ

(1) Activitatea de comerț poate fi începută după depunerea notificării în următoarele condiții:

a) din momentul primirii înștiințării de recepționare fizic sau on-line;

b) din data obținerii actului permisiv necesar, inclusiv prin procedura aprobării tacite, în cazul activităților prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4  ale Legii nr. 231/2010;

c) din data recepționării schemei de amplasare pentru comerțul ambulant.

(2) Încălcarea termenilor prevăzuți în alin. (1), precum și inițierea activității fără a depune o notificare, sau fără obținerea actelor permisive necesare este pasibilă răspunderii.

(4) Activitatea de comerț  nu este limitată în timp, cu excepția următoarelor cazuri:

a) a survenit termenul de valabilitate al actului permisiv care condiționează dreptul de activitate;

b) depunerii notificării de încetare a activităţii de comerţ;

c) suspendarea (limitarea) activităţii de comerţ.

(5) Comerciantul are obligația de a informa DCPSAP privind temeiurile de încetare sau suspendare a activității comerciale.

(6) Activităţile de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente stabilite conform legislației, inclusiv Regulamentului de desfășurare a activității, ori aprobate prin dispoziția  primarului general al municipiului.

(7) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor  Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(8) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

(9) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data depunerii  notificării de încetare a activității de către comerciant sau reprezentantul legal.  De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul:

a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză;

b) nu va achita taxa locală  pentru unitatea comercială în cauză.

(10) În cazul încetării activității de comerț la cererea comerciantului, acestuia i  se eliberează  o înştiinţare de receptionare a notificarii privind încetarea activității de comerț.

Notificarea de încetare și actele anexate,  în baza cărora  a fost emisă  înștiințarea privind încetarea activității de comerț, se păstrează în arhiva DCPSAP - în cazul depunerii fizice la ghișeul Direcției.

5. Modificarea datelor  din notificare

(1) În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificare, comerciantul depune notificarea de modificare a datelor.

6. Taxe

(1) Pentru fiecare unitate comercială, în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxa anuală  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii în conformitate cu legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ.

(2) Cota taxei  locale  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii pentru anul 2020 a fost aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 din 26.12.2019, modificată ulterior prin decizia 

Extrage: taxe_2021.pdf.

      Legislația în domeniu:

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid