Prima   »  Informaţii utile   »  Ghidul electronic al comerciantului

Ghidul electronic al comerciantului

07.03.2019 11:44    

1.   În conformitate cu prevederile art. 13, pct. 6, lit. c) al Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul înterior" pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale

2.   Conform prevederilor art. 2 (2) al Legii Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior", cu modificările ulterioare, la domeniile de reglementare a Legii se atribuie activitățile de comert cu produse alimentare, nealimentare și prestările de servicii definite conform secțiunilor G, I, L, M, N, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM - 2), indicate în anexa la legea sus-menționată.

Extrage: Legea 231 din 23.09.2010;

3.   Potrivit prevederilor art.6 (1), lit. n) al Legii în cauză, autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Astfel, întru executarea prevederilor sus numite, prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/14 din 29.12.2021, a fost aprobat Regulamentul de comerț local al municipiului Chișinău, fiind stabilite interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, inclusiv în următoarele privinţe:

- interdicții și cerințe privind desfășurarea comerțului ambulant;

- cerințe privind organizarea teraselor de alimentație publică pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău.

Extrage: Regulamentul de comerț local al municicpăiului Chișinău;

4.   În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1236/2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului", Notificarea privind inițierea activității de comerț, modificarea, suspendarea sau încetarea activității de comerț  poate fi  depusă de comerciant în regim:

  • on-lineprin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP,https://actpermisiv.gov.md);
  • off-line(fizic) la ghișeul AAPL (în cazul or. Chișinău, la Direcția generală comerț, alimentație publică şi prestări servicii), în baza unei programări prealabile (Programare).

5.   La notificarea privind inițierea activității de comerț se anexează, în anumite cazuri, următoarele acte:

a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

b) numărul și data deciziei de creare a pieţei și copia de pe regulamentul de funcționare a pieţei - doar în cazul notificării activității piețelor.

Depunerea notificării de inițiere sau de modificare a activității de comerț implică achitarea de către deponent a unei plăți de notificare în mărime de 100 de lei.

Dovada achitării plății de notificare se prezintă odată cu depunerea notificării, pe suport fizic sau electronic, în funcție de modalitatea de achitare, precum și de forma depunerii notificării.  

În cazul unităților comerciale amplasate pe un teren/într-o încăpere proprietate publică, la notificare se anexează copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă, după caz, asupra terenului/încăperii proprietate publică.

În cazul pavilioanelor - suplimentar, procesul verbal de recepție finală a pavilionului.

Copiile actelor menționate urmează a fi certificate prin semnătură de către comerciant sau de către reprezentantul său legal.

Prevederile date  nu se aplică în cazurile prevăzute pentru unitățile de comerț ambulant/terase  pentru care se eliberează scheme de amplasament conform procedurile stabilite  în anexele nr. 2 și nr. 3 a Regulamentului prenotat. 

6.   Datele incluse de comerciant în notificare  trebuie să corespundă interdicțiilor și cerinţelor stabilite de lege şi de prezentul Regulament.

7.   Notificarea se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare.

8.   Depunerea on-line a NIAC:

a) accesarea resursei informaționale în domeniul comerțului https://servicii.gov.md   sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md) al serviciului Notificare privind inițierea activității de comerț  (actul nr. 23); 

b) autentificarea în SIA GEAP prin intermediul serviciului MPass, folosind unul din instrumentele disponibile;

c) parcurgerea listei de autorități publice locale și acte permisive și selectarea autorității publice locale necesare;

d) completarea formularului electronic cu informațiile necesare. Formularul conține, de asemenea, lista de documente care urmează a fi anexate la cerere prin atașare, după caz. În cazul notificării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul selectează opțiunea din dosarul aferent NIAC și indică informațiile necesare;

e) anexarea documentelor necesare, după caz;

f) în cazul în care deponentul nu dispune de unele acte (acte permisive, alte acte sau documente) necesare pentru anexare la NIAC, acesta depune cererea pentru obținerea acestora prin intermediul SIA GEAP, în cazul în care aceste funcționalități sânt disponibile;
g) achitarea taxei pentru obținerea actelor permisive prin intermediul serviciului MPay, prin transfer bancar sau depunere de numerar;

h) după ce toate documentele necesare sunt atașate și formularul este completat, deponentul poate să salveze NIAC cu statut de „proiect" sau o poate semna electronic și trimite spre examinare DGECT,  fiind informat despre recepționare printr-o înștiințare de recepționare;

i) SIA GEAP generează un număr unic de înregistrare al NIAC. Numărul unic va servi drept identificator unic pe parcursul întregului flux de procesare a NIAC;

j) DGECT primește înștiințarea cu privire la NIAC nouă intrată în sistem prin SIA GEAP și/sau e-mail, după caz;

k) în cazul solicitării de acte permisive lipsă, SIA GEAP generează certificatul constatator privind confirmarea depunerii cererii;

9.      Depunerea off-line a NIAC:

a) solicitantul vizitează sediul DGECT (șos. Hâncești, 53 A);

b) reprezentantul DGECT acordă deponentului asistență la completarea corectă a NIAC pe suport de hârtie sau direct în sistem;

c) după completare și imprimare, deponentul aplică pe formularul NIAC o semnătură olografă. În situațiile în care sunt respectate toate cerințele legale, utilizatorul DGECT semnează electronic NIAC, iar SIA GEAP generează un număr unic de evidență și înștiințarea de recepționare (în cazul depunerii solicitării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul depune o cerere în formă liberă, cu semnătură olografă, care conține informația relevantă, urmată de operarea de către utilizatorul din cadrul DGECT în SIA GEAP a modificărilor necesare);

d) deponentul/solicitantul prezintă actele necesare NIAC pe suport de hârtie în original sau copiile de pe acestea ori pe un purtător electronic de date (originalele pot fi scanate de către utilizatorul din cadrul DGECT). Actele sau informațiile (datele) privind documentele care pot fi obținute prin intermediul SIA GEAP vor fi solicitate prin intermediul SIA GEAP, utilizatorul din cadrul DGECT acordând asistența necesară deponentului/solicitantului, acționând aici în calitate de „front Office", sau vor fi prezentate pe suport de hârtie, dacă au fost obținute anterior;

10.   Notificările semnate olograf de către deponent, precum și actele aferente prezentate pe suport de hârtie se păstrează în arhiva DGECT timp de 6 ani. Actele depuse  on-line sau încărcate în resursa informațională în domeniul comerțului și se păstrează conform condițiilor tehnice de deținere a resursei fără suport de hârtie.

11.   În momentul recepţionării notificării sau refuz corespunzător formei depunerii, fizice sau on-line, comerciantului se eliberează o înştiinţare cu indicarea următoarelor date:

a) data şi ora de recepţionare a notificării;

b)  numărul de sistem si data atribuite de resursa informațională în domeniul comerțului, tipul și adresa unității pentru care s-a depus notificarea;

c) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM-2;

d) numele și prenumele, funcţia şi datele de contact (telefon, e-mail) ale persoanei responsabile din cadrul Direcției care a recepţionat  sau refuzat notificarea.

  e) în cazul refuzului de recepționare, se indică temeiul și se prezintă recomandări de remediere.

12. Înştiinţarea de recepţionare sau refuz  se emite:

a) cel târziu în a doua zi lucrătoare următoare zilei depunerii notificării, în cazul depunerii on-line;

b) în ziua depunerii notificării, în cazul depunerii notificării la ghișeul DGECT;

c) prin derogare de la lit. a) și b), în termen de până la 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării pentru unitățile de comerț ambulant/terase.

13. Durata,  suspendarea (limitarea) și încetarea desfăşurării activităţii   de comerţ.

 (1) Activitatea de comerț poate fi începută după depunerea notificării în următoarele condiții:

a) din data emiterii înștiințării de recepționare fizic sau on-line, cu excepția cazurilor prevăzute la lit. b) si c);

b) din data obținerii actului permisiv necesar, inclusiv prin procedura aprobării tacite, în cazul activităților prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4  ale Legii nr. 231/2010;

c) din data recepționării schemei de amplasament individualizată  pentru unitatea de comerț ambulant/terasă și înștiințării de recepționării a NIAC. 

Activitatea de comerț  nu este limitată în timp, cu excepția următoarelor cazuri:

a) lichidarea persoanei juridice ori decesul persoanei fizice care a notificat activitatea de comerț sau lipsa activității de comerț pe parcursul a 13 luni de la începerea activității;

b) depunerea notificării de încetare a activităţii de comerţ;  

c) suspendarea activităţii de comerţ; 

d) expirarea termenului, în cazul notificărilor cu termen, în condițiile pct. 14;

e) expirarea termenului sau, după caz, rezoluțiunea contractului, pentru unitățile comerciale din piețe;

f) expirarea termenului, sau după caz, rezoluțiunea/rezilierea contractului/actului care conferă dreptul de folosință a terenului/încăperii(lor) proprietate publică.

g)  expirarea termenului pentru care a fost constituit amplasamentul.

14.   Pentru unitatea comercială care practică mai multe activități de comerț, suspendarea dreptului de practicare a unei anumite activități nu împiedică desfășurarea celorlalte activități de comerț, cu excepția cazurilor în care actul de suspendare sau scurgerea termenului de valabilitate sunt aplicabile întregii unități comerciale.

15. Primăria mun. Chișinău poate limita durata desfășurării activității de comerţ:

1)   pentru unitățile comerciale din piețe, în cazul cărora activitatea și amplasarea se va efectua în baza și pe durata contractului încheiat între deponent/comerciant și administratorul pieței, cu producătorii casnici.

2) la expirarea termenului pentru care a fost constituit amplasamentul;

3) la solicitarea comerciantului;

4) pentru comerțul ambulant, unitățile de agrement amplasate pe terenuri/spații deschise sau terasele amplasate pe/în terenuri/locații/încăperi/structuri de domeniu public al municipiului, fără a aduce atingere prevederilor legale;

5) pentru activitățile de comerţ ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare;

6) pentru teritoriile/spațiile/locurile/structurile/clădirile care, conform planurilor urbanistice, vor suferi modificări incompatibile cu forma, tipul activității de comerț sau vor dispărea/se vor transforma.

16.   Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor  Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

17.   Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licență de către autoritatea abilitată, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235/ 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

18.   AAPL are dreptul să se adreseze în instanța de judecată în vederea suspendării activității de comerț în următoarele cazuri: 

a) constatarea necorespunderii condițiilor de desfășurare a activității de comerț cu datele notificate sau încălcării regulamentului de comerț local;

b) constatarea comiterii repetate a încălcării regulilor de comerț conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova.

19. Modificarea datelor  din notificare

În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificare, comerciantul depune notificarea de modificare a datelor.

20. Desfășurarea activității de comerț ambulant.

Comerțul ambulant se desfășoară prin intermediul unităților de comerț ambulant:

-  în piețe;

-  pe amplasamente; 

-  în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare.

În cadrul piețelor și amplasamentelor se determină spațiile destinate amplasării unităților comerciale ambulante.

Amplasamentele sunt aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău, care pot fi instituite pe proprietate publică sau privată. Instituirea amplasamentului pe proprietate privată este condiționată de acordul scris al proprietarului sau posesorului, cu condiția aprăbării acestuia de către CMC.

Amplasamentele expuse în schemele de amplasament prestabilite din parcuri, scuaruri, grădini publice și străzile/bulevardele principale, străzile secundare din sectoarele  orașului,  sunt aprobate de către Consiliul municipal Chișinău și sunt supuse licitației, cu excepțiile prevăzute de prezentul Regulament.

21. Desfășurarea activității  teraselor  de alimentație publică

Organizarea și desfășurarea activității teraselor de alimentație publică  pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău se va efectua  în conformitate cu cerințele  stabilite  în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

22. Desfășurarea activității de comerț cu articole din tutun.

Desfășurarea activității de comerț cu articole din tutun și produse conexe se realizează ținând cont de prevederile Legii nr. 278/2007 „Privind controlul tutunului".

23.  Desfășurarea activității de comerț cu producție alcoolică, inclusiv bere.

Desfășurarea activității de comerț cu producție alcoolică, inclusiv bere se realizează conform prevederilor Legii nr. 1100/2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice".

24. Desfășurarea activității de comerț cu vin și produse vitivinicole.

Desfășurarea activității de comerț cu vin și produse vitivinicole se realizază în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2006 „Viei și vinului".

25. Taxe

Pentru fiecare unitate comercială, în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxa locală  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii în conformitate cu legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ.

Cota taxei  locale  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii pentru anul 2022 a fost aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/1 din 15.12.2021.

Extrage: Taxe_2023.pdf.


      Legislația în domeniu:
 

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid