Prima   »  Direcţia   »  Regulamentul Direcţiei

Regulamentul Direcţiei

09.03.2013    

REGULAMENTUL
Direcţiei  generale comerţ, alimentaţie publică şi  prestări servicii

 

I. Dispoziţii  generale

 

        1.1. Prezentul regulament este elaborat în baza legilor nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală", nr. 749-XII din 23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior", nr.105-XV din 13.03.2003 „Privind protecţia  consumatorului", nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind licenţierea unor genuri de activitate", nr.1100-XIV din 30.06.2000 "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", nr.386-XV din 19.07.2001 „Cu privire la tutun şi produsele din tutun",  hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 24.01.1996,  nr. 212 din 04.04.1995,  nr. 395  din  11.07.1996  şi nr.517 din 18.09.1996.

        1.2. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii  (în continuare - Direcţia) este o subdiviziune din subordinea  Consiliului municipal, coordonată şi controlată de către primarul general al municipiului Chişinău.

             1.3. În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de legislaţia  în vigoare a Republicii Moldova, de hotărârile  şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal  Chişinău, dispoziţiile  primarului general al municipiului Chişinău, de alte acte normative care reglementează activitatea comercială şi de prezentul  regulament.

             1.4. Direcţia este persoană juridică de drept  public,  dispune de ştampilă, cont trezorerial în trezoreria teritorială Chişinău - bugetul  municipiului şi alte conturi deschise în instituţiile bancare.

             1.5. Activitatea  Direcţiei este   asigurată  şi   finanţată  din contul mijloacelor  bugetare  şi  din  contul   mijloacelor  extrabugetare   (speciale),  în  conformitate  cu devizul de  venituri  şi  cheltuieli   la   buget  şi  devizul de venituri  şi  cheltuieli  la  mijloacele   speciale,  aprobate  de  către  Consiliul municipal Chişinău.

             1.6. Direcţia reglementează  şi coordonează activitatea tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi în sfera comerţului, alimentaţiei publice şi prestării de servicii cu plată  către populaţie, indiferent de  tipul lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.

        1.7. Întru soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Direcţia  conlucrează cu comisiile Consiliului municipal, direcţiile şi serviciile respective ale Primăriei  şi   Consiliului  municipal  Chişinău, preturile de sector, cu alte  instanţe şi organizaţii.

 

 II. Sarcinile   principale ale  Direcţiei

 

                  2.  În conformitate cu sarcinile  principale  ce îi revin, Direcţia:

             2.1. Reglementează şi coordonează activitatea unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi de prestări  servicii către populaţie din teritoriul municipiului.

 2.2. Aduce obiectivele de comerţ  şi alimentaţie publică de pe teritoriul municipiului Chişinău în corespundere cu particularităţile funcţionale şi comerciale, tipul, specificul şi inscripţiile de pe firma întreprinderii.

 2.3. Stabileşte tipul întreprinderilor de comerţ  conform cerinţelor  Nomenclatorului-tip al unităţilor de  comerţ cu amănuntul.

2.4. Efectuează  clasificarea întreprinderilor de alimentaţie publică în funcţie de tipul fiecăreia şi nivelul de  deservire a consumatorilor.

2.5. Eliberează autorizaţii de  amplasare  şi funcţionare pentru obiectivele de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor către populaţie.

2.6. Eliberează licenţe pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice şi articolelor din tutun.

2.7. Exercită controlul respectării de către agenţii  economici  ce practică comerţul, activităţi în sfera alimentaţiei publice şi  prestărilor de  servicii a   prevederilor  legislaţiei  în  vigoare  ce  reglementează  activitatea  comercială  şi  în  sfera  de prestări  servicii.

          2.8. Realizează acţiuni de protecţie a  drepturilor consumatorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

         2.9.  Contribiue la          dezvoltarea comerţului şi alimentaţiei publice pe teritoriul municipuilui Chişinău.

III.           Atribuţiile  Direcţiei

 

3. În  conformitate cu  sarcinile  propuse,  Direcţia:

3.1. Examinează condiţiile de desfăşurare a activităţii comerciale în corespundere cu normele sanitare, de organizare a procesului comercial şi Regulile de bază ale comerţului.

3.2. Elaborează   şi  prezintă   spre  aprobare   Consiliului  municipal  Regulamentul  privind   eliberarea  autorizaţiilor pentru amplasarea unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii.

3.3. Elaborează   şi  prezintă  spre  aprobare  Consiliului municipal Regulamentul cu privire  la stabilirea taxei pentru  unităţile comerciale  şi de prestări  servicii,  propuneri privind   cuantumul   taxelor    locale pentru unităţile comerciale  şi  de  prestări  servicii.

3.4. Elaborează  şi prezintă spre aprobare  Consiliului municipal Regulamentul de eliberare a licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice şi articolelor din tutun.

3.5. Exercită controlul privind corectitudinea   stabilirii taxei pentru  eliberarea  licenţelor   de  comercializare  cu  amănuntul  a  băuturilor  alcoolice  şi  articolelor  din  tutun.  

        3.6. Exercită controlul oportunităţii defalcărilor la bugetul municipal a taxelor  de la  eliberarea licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice şi articolelor din tutun.

         3.7. Înaintează Primăriei propuneri  cu privire la  stabilirea  regimului  de lucru al întreprinderilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, indiferent de  tipul  de proprietate  al  acestora şi exercită controlul respectării acestuia.

3.8. Exercită controlul respectării de către agenţii  economici  ce practică comerţul, activităţi în sfera alimentaţiei publice şi  prestărilor de  servicii a condiţiilor înaintate acestora,  şi   anume:

         - a regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice;

        - a  regulilor de comercializare cu amănuntul a unor  tipuri de mărfuri alimentare şi  nealimentare;

        - a  termenelor   de  vânzare  a  mărfurilor din reţeaua de comerţ cu amănuntul  şi producţiei unităţilor de alimentaţie publică;

        -  a   regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice;

        - a  prevederilor legislaţiei  privind comercializarea articolelor din tutun;

        -  a  programului de lucru stabilit;

        -  a  regulilor de funcţionare a reţelei de    comerţ ambulant; 

        -  a  regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova;

                 - a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea comercială şi de prestare a serviciilor.

3.9. Examinează rezultatele controalelor la şedinţele Consiliului Direcţiei,  stabileşte termenele concrete de înlăturare a încălcărilor.

       3.10. În cazul depistării încălcărilor grave sau repetate ale actelor legislative şi normative în vigoare, înaintează Primăriei municipiului Chişinău propuneri privind retragerea autorizaţiilor, suspendarea sau retragerea licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice şi articolelor din tutun  ori suspendarea activităţii unităţilor comerciale până la înlăturarea neajunsurilor depistate.

       3.11.  Înaintează organelor  fiscale  şi organelor de resort demersuri  privind  constatarea  de  încălcări, comise de către agenţii economici,  ale  legislaţiei şi actelor normative în vigoare, în vederea  aplicării  măsurilor de rigoare.

         3.12. Exercită controlul asupra  organizării  procesului comercial   în pieţele din teritoriu şi înaintează Primăriei propuneri privind îmbunătăţirea activităţii pieţelor.

       3.13. Consultă agenţii economici  în privinţa  deschiderii, amenajării, utilării, organizării procesului  tehnologic de preparare a producţiei proprii şi de deservire a consumatorilor în întreprinderile de alimentaţie publică.

          3.14. Elaborează  şi  aprobă noi tehnologii şi  reţete  pentru prepararea producţiei proprii  a întreprinderilor de alimentaţie publică, prin intermediul Consiliului culinar.

  3.15. Soluţionează, de comun acord cu alte departamente  şi  direcţii, chestiunile privind aprovizionarea cu produse alimentare şi organizarea hranei calde pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

          3.16.  Contribuie, prin intermediul Comisiei de calificare şi atestare a Direcţiei,  la perfecţionarea cadrelor prin  ridicarea nivelului profesionist,          conferirea   de categorii pentru    lucrătorii   din  alimentaţia   publică.        

 3.17. Acordă unităţilor economice, structurilor comerciale, întreprinderilor   de alimentaţie publică, indiferent de tipul lor de proprietate, ajutor metodologic în chestiunile ce ţin de competenţa Direcţiei.

       3.18. Organizează deservirea populaţiei în cadrul iarmaroacelor, festivităţilor şi altor acţiuni desfăşurate pe teritoriul municipiului.

      3.19.  Participă la examinarea proiectelor de acte normative şi legislative  ce reglementează activitatea unităţilor  de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii.

      3.20. Examinează  petiţiile,  cererile şi  propunerile înaintate de  cetăţeni, agenţi economici, organizaţii şi organe ierarhic superioare.

      3.21. Contribuie, în comun cu alte direcţii, la organizarea acţiunilor de binefacere şi de deservire a persoanelor  dezavantajate social.

         3.22. Gestionează activitatea întreprinderii municipale «Binefăcătorul»,  întreprinderilor de  stat de alimentaţie publică ce asigură alimentarea  cu hrană caldă a elevilor în  şcolile municipiului  "Adolescenţa", "Bucuria -El", "Liceist", "Râşcani-Şc".

         3.23 Organizează realizarea planurilor protecţiei civile şi a măsurilor speciale. Coordonează activitatea  formaţiunilor nemilitarizate de protecţie civilă din cadrul Serviciului comerţ şi alimentaţie publică.

        3.24. Asigură funcţionarea sistemului computerizat al evidenţei agenţilor economici ce practică comerţul cu amănuntul, alimentaţia publică, prestarea  serviciilor, ţine evidenţa amplasării  unităţilor comerciale şi a celor de prestare a serviciilor.

       3.25. Monitorizează   arhiva  unităţilor de  comerţ  şi  alimentaţie publică, eliberează cetăţenilor  şi organizaţiilor, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare,  datele  necesare privind  mărimea salariului calculat,   vechimea  în  muncă şi alte informaţii  solicitate.

       3.26. Colaborează  cu mass-media   în  chestiunile ce ţin de activitatea comercială şi de prestări servicii.

       3.27. Asigură  transparenţa cadrului legislativ de reglementare a  activităţii comerciale şi perspectiva dezvoltării comerţului interior.

 

             IV. Drepturile si responsabilităţile Direcţiei

         Direcţia este în drept :

           4.1.  Să dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze. 

         4.2. Să exercite controlul asupra respectării Regulilor de bază ale comerţului, prevederilor  actelor normative şi legislative ce reglementează activitatea comercială.

         4.3. Să ceară de la întreprinderi documentele şi informaţiile necesare prevăzute de lege, pentru exercitarea controlului asupra respectării de  către  agenţii  economici  a   actelor   legislative  şi  normative  în  vigoare.

         4.4. Să exercite controale privind nivelul de deservire a populaţiei conform cerinţelor   stabilite   pentru categoriile respective  de  întreprinderi de alimentaţie publică.

         4.5. Să întocmească acte de control. În cazul constatării   de   încălcări, să indice în actul de control prescripţii  obligatorii spre executare    cu privire la  interzicerea sau suspendarea comercializării produselor alimentare şi nealimentare  cu termenul de valabilitate expirat,  în cazul  în  care    acestea  nu corespund standardelor şi cerinţelor înaintate faţă de serviciile prestate, prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate.

          4.6. Să întocmească procese-verbale privind contravenţiile administrative.

         4.7.  Să solicite  de  la   contravenienţi explicaţii în scris   privind încălcările depistate şi măsurile de înlăturare a încălcărilor.

         4.8.  Să  interzică folosirea cântarelor, greutăţilor, aparatelor, mijloacelor  şi capacităţilor  de măsurat  neetalonate şi neverificate în modul stabilit.                   

                     Direcţia este   responsabilă de:

         4.9. Respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărârilor  Guvernului Republicii  Moldova.

         4.10. Executarea deciziilor Consiliului municipal Chişinău  şi a dispoziţiilor primarului general al municipiului Chişinău.

         4.11. Reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate.

         4.12. Păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor.

         4.13. Asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

                             V. Organizarea  activităţii  Direcţiei

      5.1. Direcţia este condusă de către şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de către Consiliul  municipal Chişinău, la   propunerea   primarului  general  al  municipiului  Chişinău, pe  bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare.

         5.2. Adjuncul  şefului Direcţiei şi contabilul-şef sunt desemnaţi  şi eliberaţi din funcţie de către primarul general, la propunerea şefului Direcţiei, cu acordul viceprimarului care patronează activitatea Direcţiei.

         5.3. Direcţia activează sub conducerea şefului Direcţiei, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor Direcţiei.

         5.4.  Şeful Direcţiei:

           5.4.1. Stabileşte obligaţiunile adjunctului şefului Direcţiei, aprobă atribuţiile specialiştilor Direcţiei.

           5.4.2. Numeşte şi eliberează din funcţie colaboratorii Direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

           5.4.3. Desemnează şi eliberează din funcţie, în modul stabilit, directorii, contabilii-şefi ai întreprinderii municipale „Binefăcătorul" şi  ai întreprinderilor de stat de alimentaţie publică,   încheie contracte de muncă cu conducătorii acestor întreprinderi.

          5.4.4.  Aprobă statele întreprinderii municipale  „Binefăcătorul"  şi   ale  întreprinderilor  de stat  subordonate Direcţiei.

          5.4.5.  Prezintă  spre examinare  Consiliului municipal şi Primăriei proiectele de decizii şi dispoziţii vizând problemele comerţului, alimentaţiei  publice şi  prestării  serviciilor.

          5.4.6. Organizează controlul asupra  executării deciziilor  Consiliului municipal şi   dispoziţiilor   primarului  general   şi  viceprimarilor  municipiului Chişinău, actelor legislative şi normative  ce ţin de sfera de activitate a Direcţiei.

         5.4.7. Participă la  activitatea comisiilor Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău, examinează recomandările lor şi le informează despre rezultatele examinării şi acţiunile  întreprinse.

         5.4.8.  Emite ordine şi dispoziţii, în limitele competenţei sale, obligatorii pentru toţi lucrătorii Direcţiei şi ai întreprinderilor din subordine.

           5.4.9. Participă la examinarea de către organele  administraţiei publice centrale, precum şi  de către alte structuri economice şi publice, a chestiunilor privind comerţul, alimentaţia publică şi prestarea de servicii.

       5.4.10. Examinează petiţiile şi demersurile înaintate de către persoane fizice, agenţi economici  şi alte instanţe în adresa Consiliului municipal, Primăriei şi Direcţiei, care vizează chestiunile comerţului, alimentaţiei publice şi prestării de servicii şi ia decizii asupra lor.

      5.4.11. Examinează corectitudinea perfectării autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare şi licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi/sau berii şi articolelor din tutun.

      5.4.12. Semnează autorizaţiile de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale la prelungirea termenului de valabilitate a acestora.

      5.4.13. Efectuează audienţa cetăţenilor şi  agenţilor economici.

      5.4.14. Gestionează mijloacele  Direcţiei, fiind ordonator secundar de credite, încheie contracte de muncă, economice şi de altă natură, care ţin de activitatea  Direcţiei.

      5.5. Şeful Direcţiei este în drept, în limitele competenţei sale:

      5.5.1. Să dea în numele Primăriei conducătorilor de întreprinderi, organizaţii de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi apartenenţa departamentală, indicaţii executorii privind înlăturarea încălcărilor actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea comercială şi de prestare a serviciilor, să exercite controlul asupra realizării lor.

     5.5.2. Să transmită organelor de resort materiale   în  vederea   luării  de  măsuri şi   tragerii  la răspundere   a  vinovaţilor.

     5.5.3. Să aplice sancţiuni disciplinare lucrătorilor Direcţiei şi conducătorilor  întreprinderilor  municipale şi de stat de comerţ şi alimentaţie publică care au comis derogări de la lege.

VI.            Dispoziţii  finale

         6.1. Pentru examinarea şi adoptarea hotărârilor cu privire la activitatea Direcţiei,  reglementarea activităţii comerciale  a întreprinderilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, în cadrul Direcţiei se instituie Consiliul Direcţiei în componenţa şefului (preşedintele Consiliului), adjunctului şefului, lucrătorilor Direcţiei.

         6.2. Componenţa şi Regulamentul Consiliului Direcţiei  sunt aprobate   în  modul  stabilit  de  legislaţia  în  vigoare.

         6.3. Lichidarea sau reorganizarea Direcţiei se efectuează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către Consiliul municipal  Chişinău.

         6.4. Prezentul regulament  poate fi modificat si completat prin decizia  Consiliului municipal Chişinău.

 

Extrageti documentul integral

 

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid