Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Program de activitate » Obiectivele de activitate a Direcţiei generale comerţ. alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2013, conform Planului de acţiuni

Obiectivele de activitate a Direcţiei generale comerţ. alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2013, conform Planului de acţiuni

21.01.2013 18:27   442 Accesări  

Nr.

d/o

Obiective de activitate

Termen de realizare

1.

Simplificarea procedurii de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor către populaţie.

 

1.1.

Elaborarea paginii WEB a Direcţiei, întru asigurarea unui grad înalt al transparenţei cu posibilitatea publicării şi actualizării cadrului legislativ ce reglementează procesul de autorizare a funcţionării unităţilor comerciale, a condiţiilor speciale necesare desfăşurării unui anumit gen de activitate, publicarea pe pagina respectivă a autorizaţiilor termenul de valabilitate al cărora urmează să expire, publicarea dispoziţiilor de suspendare a autorizaţiilor de funcţionare etc;

Trimestrul I

1.2.

Elaborarea unui program nou (soft) de înregistrare a documentelor depuse pentru obţinerea autorizaţiilor, evidenţa reţelei de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, de prelucrare a datelor şi indicatorilor;

Trimestrul IV

1.3.

Crearea unui sistem informatic unic, care să permită accesarea directă a Direcţiei generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii cu subdiviziunile Primăriei şi alte servicii implicate în procesul de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii (Preturile de sector, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Comisariatul general de poliţie. Centrul medicină preventivă, Direcţia Sanitar Veterinară, Organul Cadastral teritorial Chişinău etc.).

Trimestrul IV

1.4.

Elaborarea Regulamentului nou privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chişinău.

Trimestrul IV

1.5.

Crearea grupului de lucru întru îmbunătăţirea activităţii şi

optimizarea lucrului în secţii şi simplificarea procesului de eliberarea

Trimestrul I

 

a autorizaţiilor de funcţionare.

 

2.

Stabilirea taxelor locale noi pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări

 

 

servicii şi unităţile comerciale stradale

 

2.1.

Reexaminarea cuantumului taxei locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, întru simplificarea mecanismului de calculare a taxei locale şi majorarea acumulărilor la bugetul local.

Trimestrul I

2.2.

Stabilirea taxelor locale pentru unităţile stradale comerciale şi/sau de prestări servicii.

Trimestrul I

3.

Participarea la elaborarea cadrului legislativ.

 

3.1.

Examinarea legislaţiei în domeniul comerţului şi definitivarea listei legilor şi hotărârilor de Guvern care urmează a fi completate şi modificate.

Trimestrul I

3.2.

înaintarea propunerilor privind completarea şi modificarea Legii RM nr. 285

 

 

din 18.02.1999 „Cu privire la jocurile de noroc";

Trimestrul I

3.3.

 

 

3.4.

 

3.5.

 

3.6.

Completarea Titlului VII al Codului Fiscal privind lărgirea spectrului de unităţi de prestare a serviciilor cu plată către populaţie pentru stabilirea taxei locale respective şi majorarea acumulărilor la buget

Completarea şi modificarea Nomenclatorului-tip al unităţilor comerciale

cu amănuntul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011. Completarea şi modificarea Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serv iciilor de alimentaţie publică".

Examinarea proiectelor actelor legislative şi normative parvenite la Primăria mun.Chişinău şi înaintarea propunerilor de completare sau modificare a proiectelor actelor legislative

Trimestrul I

 

 

Trimestrul III

 

Trimestrul III

 

La solicitare

4.

Asigurarea controlului asupra activităţii pieţelor

 

4.1.

Examinarea situaţiei în teritoriul pieţelor pentru verificarea suprafeţelor comerciale, respectării profilului pieţei şi a reţelei de comerţ şi prestări servicii amplasate în pieţe.

Trimestrul III

4.2.

Examinarea situaţiei în teritoriul adiacent pieţelor pentru definitivarea gheretelor care urmează a fi demolate sau reamplasate.

Trimestrul II

5.

Reglementarea şi coordonarea activităţii tuturor agenţilor economici din

Pe parcursul

 

din municipiu care desfăşoară activităţi în sfera comerţului, alimentaţiei publice şi prestării de servicii cu plată către populaţie. Aducerea obiectivelor de comerţ şi alimentaţie publică de pe teritoriul municipiului Chişinău în corespundere cu particularităţile funcţionale şi comerciale, tipul, specificul şi inscripţiile de pe firma întreprinderii.

anului

5.1.

Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de comerţ,

Pe parcursul

 

alimentaţie publică şi prestări servicii amplasate în or.Chişinău.

anului

5.2.

Stabilirea tipului întreprinderilor de comerţ conform cerinţelor Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul.

 

5.3.

Clasificarea întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de deservire.

 

5.4.

Acordarea agenţilor economici a dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau articolelor din tutun.

 

5.5.

întreprinderea măsurilor (de comun cu preturile de sector) întru verificarea condiţiilor de activitate a gheretelor cu înaintarea propunerilor de demolare şi evacuare anual a 10% din numărul total de gherete amplasate în străzile oraşului.

 

6.

Asigurarea coordonării procesului de organizare a alimentaţiei elevilor şi

Pe parcursul anului 

 

persoanelor social-dezavantajate.

anului 

6.1.

Coordonarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică în cadrul reţelei şcolăreşti şi studenţeşti: instituţiile de învăţământ preuniversitare, şcolile profesionale, colegiile, instituţiile superioare de învăţământ indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.

 

6.2.

Coordonarea procesului de organizare a alimentaţiei persoanelor social- dezavantajate.

 

7.

Asigurarea executării prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul

Pe parcursul anului 

 

comerţului

anului 

7.1.

Examinarea demersurilor organizaţiilor, petiţiilor cetăţenilor ce ţin de încălcarea regulilor de comerţ şi programului de lucru stabilit.

 

7.2.

Efectuarea controlului îndeplinirii de către agenţii economici a condiţiilor prevăzute în autorizaţia de funcţionare.

 

7.3.

întocmirea actelor de control, note informative, proiectele dispoziţiilor privind retragerea sau suspendarea autorizaţiilor de funcţionare, sau limitarea programului de lucru a unităţilor, în care au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare.

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid