Prima   »  Direcţia   »  Regulamentul Direcţiei

Regulamentul Direcție generale comerț APPS (Proiect)

28.01.2020 14:16    

 

 

PROIECT

 

REGULAMENTUL

Direcţiei  generale comerţ, alimentaţie publică şi  prestări servicii

 

              Capitolul  I

Dispoziţii  generale

 

            1.1. Regulamentul Direcţiei  generale comerţ, alimentaţie publică şi  prestări servicii

 (în continuare - Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile          şi drepturile acesteia, precum şi organizarea activității. 
           1.2. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legilor nr. 436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală", nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău",  nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior", nr.105-XV din 13.03.2003 „Privind protecţia  consumatorului", nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public",  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr.  931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul",  nr. 1209 din 08.11.2007   "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică", nr. 517 din 18.09.1996 "Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova", nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public". 

          1.3. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii  (în continuare - Direcţia) este o subdiviziune a administrației publice municipale, coordonată în activitatea sa  de către primarul general al municipiului Chişinău.

          1.4. În activitatea sa Direcţia se conduce de legislaţia  în vigoare a Republicii Moldova, de hotărârile  şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal  Chişinău, dispoziţiile  primarului general al municipiului Chişinău, de alte acte normative care reglementează activitatea comercială şi de prezentul  Regulament.

                 1.5. Direcţia este persoana juridică, dispune de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, balanţa de sine stătătoare, cont de decontare în instituţia trezorerială, de ştampilă cu stema Republicii Moldova.

               1.6. Direcţia este finanţată din contul mijloacelor bugetare şi veniturile  colectate  de la prestarea serviciilor cu plată.

        1.7. Adresa juridică a Direcţiei: MD-2004, municipiul Chişinău, șos. Hâncești, 53 A.

        1.8. Regulamentul, structura şi schema de încadrare ale Direcţiei generale se aprobă de către Consiliul municipal Chişinău,  cu înregistrare la  Ministerul Finanțelor.

        1.9. Regulamentul, organigrama şi schema de încadrare ale Direcţiei generale pot fi modificate în funcţie de necesităţile şi modificările legislației în domeniul comerțului, de creşterea volumului de servicii prestate, în baza deciziilor respective ale Consiliului municipal Chişinău, cu aprobarea suportului financiar prevăzut în bugetul municipal.

               1.10. Întru soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Direcţia  conlucrează cu comisiile Consiliului municipal Chișinău, direcţiile şi serviciile respective ale Primăriei, preturile de sector, consiliile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău, cu alte  instituţii şi organizaţii.

                                                     

                                               

                                                                     Capitolul  II

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Direcției

 

         2. Direcția are misiunea de a implementa  politicile de stat în domeniul comerţului  în teritoriul municipiului Chişinău, în limita competenţei funcţionale, de a analiza situaţia şi problemele din domeniul comerțului din teritoriu, de a elabora strategii, de a monitoriza calitatea actelor normative şi de a propune modificări/completări justificate la legislația în domeniul de activitate.  

         3. În conformitate cu funcțiile de bază  ce îi revin, Direcţia:

         3.1. Elaborează şi implementează programele de dezvoltare a comerţului în teritoriul municipiului Chișinău;

          3.2. Stabilește, în cadrul Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în municipiul Chișinău, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ conform prevederilor legislației în vigoare;      

         3.3. Stabileşte tipologia unităților  comerciale, conform cerinţelor  Nomenclatoarelor-tip  aprobate de Guvern;

         3.4. Recepționează notificările privind inițierea activității comerciale în teritoriul municipiului Chișinău;     

        3.5. Efectuează supravegherea în domeniul activităţii de comerţ în conformitate cu legislația;

         3.6. Realizează acţiuni de protecţie a  drepturilor consumatorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limitele competenţei sale.

                   4. Atribuţiile  generale ale Direcţiei:

4.1. Participă la examinarea proiectelor de acte normative şi legislative  ce reglementează activitatea unităţilor  de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii.

4.2. Monitorizează executarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău și dispozițiilor Primarului general;

4.3. Elaborează  şi  prezintă Consiliului  municipal spre  aprobare  Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în  teritoriul municipiului  Chișinău.

4.4. Participă  la elaborarea   proiectului   deciziei cu privire  la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru  unităţile comerciale  şi de prestare a  serviciilor.

4.5. Informează, la solicitare,  agenţii economici privind suma anuală spre plată a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

4.6. Elaborează cerinţe  privind stabilirea și modificarea regimului de lucru (orarul de funcţionare) a unităților de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii.

4.7. Recepționează notificările  privind inițierea activității de comerț depuse de comercianți;

4.8. Eliberează autorizații de funcționare pentru unitățile ce practică activități de jocuri de noroc;

4.9. Introduce datele din notificare în resursa informațională în domeniul comerțului;
          4.10. Eliberează  comerciantului o înştiinţare de recepţionare a notificării  în formă scrisă.  Eliberează  comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării  în formă scrisă;

          4.11. Recepționează notificările  comercianților de  încetare a activităţii de comerţ  și de  modificare a datelor din notificări;

          4.12. Efectuează supravegherea în domeniul activităţii de comerţ în conformitate cu legislația;

          4.13. Efectuează verificarea datelor  indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ;

          4.14. Readresează  reclamaţiile către organul abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor în domeniul respectiv în cazul în care obiectul reclamaţiei depăşeşte limita competenţei Direcției; 
          4.15. Asigură introducerea şi actualizarea datelor privind unităţile comerciale şi locurile de vânzare, inclusiv a datelor din notificări şi din actele anexate, depuse de comerciant;

         4.16. Examinează rezultatele verificărilor la şedinţele Consiliului Direcţiei,  stabileşte termenele concrete de înlăturare a încălcărilor;

         4.17. Informează autorităţile competente despre cazurile de constatare a cazurilor de necorespundere cerinţelor prescrise sau declarate;

        4.18. Exercită verificări a  organizării  procesului comercial   în pieţele din teritoriu şi înaintează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii pieţelor;

        4.19. Informează consumatorii şi   le acordă consultaţii referitor la regulile  specifice de desfășurare a comerțului cu amănuntul, regulilor de prestare a serviciilor, inclusiv  de alimentație publică,  programul de lucru a întreprinderilor de comerț,  prevederile  Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în teritoriul municipiului Chișinău etc.

        4.20. Acordă ajutor  metodologic în vederea  elaborării noilor rețete  culinare;

        4.21. Soluţionează, de comun acord cu alte direcţii, chestiunile privind aprovizionarea cu produse alimentare şi organizarea hranei calde pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar pe parcursul anului de studii și taberele cu sejur de zi; 

         4.22.  Contribuie, prin intermediul Comisiei de calificare şi atestare a Direcţiei,  la perfecţionarea cadrelor prin  ridicarea nivelului profesional,  conferirea   de categorii pentru    lucrătorii   din  alimentaţia   publică;         

         4.23. Acordă comercianților, indiferent de tipul lor de proprietate, ajutor metodologic în chestiunile ce ţin de competenţa Direcţiei;

         4.24. Organizează deservirea populaţiei în cadrul iarmaroacelor, festivităţilor şi altor acţiuni  cultural-artistice  desfăşurate pe teritoriul municipiului;

         4.25. Eliberează autorizații de funcționare pentru unitățile de comerț ambulant în cadrul iarmaroacelor, festivităţilor şi altor acţiuni  cultural-artistice  desfăşurate pe teritoriul municipiului, în baza dispozițiilor primarului general/viceprimarului;

         4.26. Examinează  petiţiile,  cererile şi  propunerile înaintate de  cetăţeni, agenţi economici, organizaţii şi organele  ierarhic superioare;

      4.27. Contribuie, în comun cu alte direcţii, la organizarea acţiunilor de binefacere şi de deservire a persoanelor  dezavantajate social.

        4.28. Monitorizează activitatea Întreprinderii municipale «Binefăcătorul»,  Întreprinderilor  municipale  de  alimentaţie  publică "Adolescenţa", "Bucuria -El", "Liceist", "Râşcani-Şc"  ce asigură alimentarea  cu hrană caldă a elevilor în  instituțiile de învățământ preuniversitare  din municipiu;

        4.29. Organizează realizarea planurilor protecţiei civile şi a măsurilor speciale.  

        4.30. Asigură funcţionarea sistemului computerizat de evidenţă a agenţilor economici care practică comerţul, alimentaţia publică, prestarea  serviciilor. Ține evidenţa autorizaţiilor de funcţionare eliberate/anulate/suspendate/retrase,  a notificărilor privind inițierea/încetarea  activităților  de comerț;

4.31. Monitorizează   arhiva  Direcției, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare;

4.32. Colaborează  cu mass-media   în  chestiunile ce ţin de activitatea comercială şi de prestări servicii.

4.33. Asigură implementarea principiului „ghișeului unic" la verificarea datelor indicate în notificările depuse de comercianţi;
        4.34. Stimulează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii ce activează în comerţ:

        4.35. Coordonează acţiunile structurilor descentralizate din teritoriu referitoare la domeniul comerţului;
        4.36. Organizează instruiri, seminare şi mese rotunde pentru instruirea şi perfecţionarea cadrelor din domeniul comerţului.

4.37. Examinează, în limita competenţei lor, reclamaţiile  consumatorilor.

4.38. Organizează conferințe, forumuri  cu diferite tematici din domeniul de competentă.

4.39. Înaintează propuneri de creare a subdiviziunilor a Direcției (institute, întreprinderi municipale etc.).

5. Drepturile şi responsabilităţile Direcţiei

         5.1.  Direcţia este în drept:

 • să dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze; 
 • să verifice datele indicate în notificările privind iniţierea activităţii de comerț, respectarea cerinţelor și interdicțiilor stabilite în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț;
 • să ceară de la comerciant documentele şi informaţiile necesare prevăzute de lege, pentru exercitarea verificării datelor indicate în notificările privind iniţierea activităţii de comerț, respectarea cerinţelor și interdicțiilor stabilite în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț;
 • să întocmească acte de verificare, în cazul constatării de abateri de la condiţiile de funcţionare specificate în notificare sau de la prevederile Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț, să indice în actul de verificare recomandările de înlăturare a neconformităților depistate, obligatorii spre executare;
 • să solicite de la comerciant explicaţii în scris privind încălcările depistate şi măsurile de înlăturare a acestora;
 • să înainteze organelor fiscale şi de resort demersuri privind constatarea de încălcări a legislaţiei şi actelor normative în vigoare, comise de către agenţii economici, în vederea aplicării măsurilor de rigoare;
 • să stabilească tipul unităților de comerț;
 • să elaboreze proiecte de decizii și dispoziții ce vizează domeniul comerțului;
 • să inițieze și să participe în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență;
 • să atragă surse financiare din proiecte internaționale.

5.2. Direcţia  este  responsabilă de:

 • executarea deciziilor Consiliului municipal Chişinău, a dispoziţiilor primarului general al municipiului Chişinău şi ale viceprimarului de ramură;
 • reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor verificărilor efectuate;
 • păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;
 • asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor și sugestiilor calitativ și în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

 

                                               Capitolul III

                            Organizarea  activității   Direcției

           6. Conducerea Direcției

            6.1. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor unice de colaborare colegială, respect reciproc şi răspundere personală în ce priveşte onorarea obligaţiilor de serviciu ale tuturor angajaţilor.

6.2. Direcţia activează sub conducerea şefului, care se numește și  se  eliberează din funcţie de către primarul general al municipiului Chişinău, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.3. Cerințele pentru ocuparea funcției:

 6.3.1. Cerințele de bază:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) posedă limba de stat; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
    j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

            6.3.2. Cerințe specifice:

- Studii superioare în domeniul comerțului, economiei, managementului, jurisprudenței, administrării publice;

-  minim 4 ani experiență profesională în domeniu;

-  abilități manageriale;

atitudini de integritate profesională, imparțialitate, loialitate, comportament etic etc.

            6.4. Șeful Direcției  poartă răspundere personală pentru:

 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor Direcţiei;
 • adoptarea soluţiilor adecvate, inclusiv pentru executarea tuturor atribuţiilor sale, specificate în prezentul Regulament.

            6.5.  Şeful Direcţiei are următoarele sarcini:

 • organizează activitatea Direcţiei în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament;
 • numeşte şi eliberează din funcţie angajații Direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • contribuie la promovarea iniţiativei creatoare a specialiştilor Direcţiei, asigură angajaților condiții adecvate de muncă;
 • aprobă Regulamentele de funcţionare ale subdiviziunilor şi fişele postului ale funcţionarilor Direcţiei;
 • gestionează mijloacele Direcţiei, fiind ordonator secundar de credite, încheie contracte de muncă, economice şi de altă natură, care ţin de activitatea Direcţiei. 
 • reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice;
 • prezintă spre examinare Consiliului municipal şi Primăriei proiectele de decizii şi dispoziţii vizând chestiunile din domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi prestării serviciilor;
 • organizează controlul asupra executării deciziilor Consiliului municipal, dispoziţiilor primarului general şi ale viceprimarilor municipiului Chişinău, actelor legislative şi normative ce ţin de competenţa Direcţiei;
 • participă la activitatea comisiilor Consiliului municipal şi ale Primăriei municipiului Chişinău, examinează recomandările lor şi informează despre rezultatele examinării şi acţiunile întreprinse;
 • emite ordine, în limitele competenţei sale şi controlează executarea lor;
 • participă la examinarea de către organele administraţiei publice centrale, precum şi de către alte structuri economice şi publice, a chestiunilor privind comerţul, alimentaţia publică şi prestarea de servicii;
 • examinează corespondența parvenită în adresa Direcției, şi ia decizii asupra acesteia;
 • încheie contracte de achiziție a materialelor, obiectelor de inventar, utilajelor și serviciilor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform legislaţiei în vigoare;
 • desemnează şi eliberează din funcţie, în modul stabilit, directorii Întreprinderii municipale „Binefăcătorul" şi Întreprinderilor municipale de alimentaţie publică "Adolescenţa", "Bucuria -El", "Liceist", "Râşcani-Şc", încheie contracte de muncă cu conducătorii acestor întreprinderi;
 • aprobă statele de personal ale Întreprinderii municipale „Binefăcătorul" şi ale Întreprinderilor municipale de alimentaţie publică "Adolescenţa", "Bucuria -El", "Liceist", "Râşcani-Şc";
 • semnează autorizaţiile de funcţionare eliberate pentru unităţile de comerț ambulant, amplasate conform dispozițiilor primarului general/viceprimarului de ramură, pentru deservirea populației în cadrul manifestărilor sportive, cultural-artistice etc.;
 • asigură implementarea în Direcție a sistemului de control intern managerial;
 • asigură respectarea confidențialității și securității prelucrării datelor cu caracter personal;
 • efectuează audienţa cetăţenilor şi agenţilor economici.

       6.6. Şeful  Direcţiei este în drept, în limitele competenţei sale:

 • să încheie, să modifice și să desfacă contractele individuale de muncă cu angajații în modul și condițiile stabilite de legislația în vigoare;
 • să stabilească atribuţiile de serviciu ale salariaţilor în funcţie de necesitatea desfăşurării activităţii de bază a Direcţiei;
 • să ceară executarea corespunzătoare a obligațiunilor de serviciu și manifestarea unei atitudini gospodărești față de patrimoniul Direcției;
 • să stimuleze angajații Direcției pentru munca eficientă și conștiincioasă;
 • să aplice sancţiuni disciplinare angajaților Direcţiei şi conducătorilor întreprinderilor municipale şi de stat de comerţ şi alimentaţie publică care au comis derogări de la lege;
 • să emită ordine interne referitoare la activitatea Direcției;
 • să dea, conducătorilor de întreprinderi, organizaţii de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi apartenenţa departamentală, indicaţii executorii privind înlăturarea încălcărilor actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea comercială şi de prestare a serviciilor, să exercite controlul asupra îndeplinirii lor;
 • să informeze organele de resort despre cazurile de constatare a depistării necorespunderilor cerinţelor prescrise sau declarate de către comercianți.

6.7. În lipsa șefului Direcţiei, funcţiile acestuia vor fi îndeplinite de către şef-adjunct, numit în funcție în baza ordinului respectiv al șefului Direcţiei.

6.8. Cerințele pentru ocuparea funcției de șef adjunct:

 6.8.1. Cerințele de bază:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) posedă limba de stat; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia

respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
     f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
     g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

     h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
     i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
     j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

            6.8.2. Cerințe specifice:

- Studii superioare în domeniul comerțului, economiei, managementului, jurisprudenței, administrării publice;

-  minim 3 ani experiență profesională în domeniu;

-  abilități manageriale;

atitudini de integritate profesională, imparțialitate, loialitate, comportament etic etc.

6.9. Şeful adjunct al Direcţiei are următoarele sarcini:

 • Coordonarea activităţii secţiei "Organizarea comerțului", secției „Pieţe şi prestări servicii" și serviciului "Deservire tehnică";
 • Organizarea activităţii Direcţiei pe perioada absenţei şefului Direcţiei;
 • Asigurarea elaborării proiectelor de decizii a Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi viceprimarilor ce reglementează comerţul în teritoriul mun. Chişinău;
 • Organizarea procesului de elaborare a politicilor, planului de acțiuni și rapoartelor de activitate anuale și semestriale a Direcției;
 • Organizarea monitorizării și controlului asupra executării deciziilor Consiliului municipal şi dispoziţiilor Primarului general şi viceprimarilor municipiului Chişinău, actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul de activitate al Direcţiei;
 • Sistematizarea propunerilor înaintate organelor ierarhic superioare privind modificarea sau completarea actelor legislative şi normative ce reglementează desfășurarea activităților de comerţ;
 • Promovarea normelor de conduită și asigurarea respectării acestora de către funcționarii publici și angajații din subordine.

 

7. Structura organizatorică a Direcției:

Șeful Direcției

Șef adjunct

Secția  Procesarea datelor  și evidența  activităților de comerț

Secția Organizarea comerțului

Secția  Alimentația publică

Secția  Piețe și prestări servicii

Serviciu   Contabilitate

Serviciu   Resurse umane

Serviciu  Secretariat

Serviciu  Deservire tehnică

 

8. Ținerea lucrărilor de secretariat

        8.1 În cadrul Direcției lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu instrucţiunile cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 115 din 28 februarie 1996.

        8.2. Blanchetele Direcției se elaborează unificat de către Primăria municipiului Chişinău, prin dispoziţia Primarului general, în strictă conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare.

        8.3. Pe blanchetele pentru ordinile emise de către șeful Direcției, scrisori oficiale, se plasează stema de stat a Republicii Moldova și  stema municipiului Chişinău, aprobate în condiţiile legii.

        8.4.  Actele oficiale ale Direcției sunt semnate de către șeful Direcției, șeful adjunct şi contabilul-șef. Semnătura pe actele Direcției este în formă scrisă sau în alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pe documentele bancare, dările de seamă la CNAS, CNAM și organele fiscale  se aplică semnăturile digitale.

       8.5.  Documentele constituite în activitatea Direcției sunt arhivate  conform Nomenclatorului documentelor - tip  și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile RM.

 

                                      Capitolul IV

            Activitatea economico-financiară și patrimoniul Direcției

9. Direcţia este finanţată din contul mijloacelor bugetare şi veniturile  colectate  de la prestarea serviciilor cu plată;

9.1. Direcţia dispune  bilanţ contabil autonom, cont trezorerial. 

 

10.   Patrimoniul  Direcției 

10.1. Patrimoniul Direcţiei se formează din următoarele surse:

 • mijloace financiare;
 • mijloace fixe, inclusiv edificiul Direcției înregistrat în calitate de proprietate publică locală la OCT;
 • veniturile colectate de la prestarea serviciilor cu plată;
 • donaţiile nerambursabile sau filantropice ale persoanelor fizice şi juridice;
 • alte bunuri materiale. 

10.2. Direcţia poartă răspundere pentru gestionarea patrimoniului încredinţat.

10.3. Pentru obligaţiile sale, Direcţia poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. Consiliul municipal Chişinău nu poartă răspundere de obligaţiile cu caracter juridic ale Direcţiei.

                                        Capitolul V

Dispoziţii  finale

 

         11. Pentru examinarea şi adoptarea hotărârilor cu privire la activitatea Direcţiei,  reglementarea activităţii comerciale  a întreprinderilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, în cadrul Direcţiei se instituie Consiliul Direcţiei, în componenţa şefului (preşedintele Consiliului), şefului  adjunct, lucrătorilor Direcţiei.

         12. Componenţa şi Regulamentul Consiliului Direcţiei  se aprobă   în  modul  stabilit  de  legislaţia  în  vigoare.

         13. Lichidarea sau reorganizarea Direcţiei se efectuează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza deciziei  Consiliului municipal  Chişinău,  la propunerea Primarului general. 

         14. Prezentul  Regulament  poate fi modificat și completat, în modul stabilit,  prin decizia  Consiliului municipal Chişinău.

 

  SECRETAR  INTERIMAR  AL CONSILIULUI                             Adrian TALMACI

 

 

 

 

 

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid